เลี้ยงกุ้งขาว แวนาไม+ กุ้งก้ามกราม 60 วัน โตไว ได้ไซส์ตามตลาดต้องการ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การ เลี้ยงกุ้งขาว แวนาไมและ กุ้งก้ามกราม

ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำ หรือสัตว์บก อาหารเป็นสิ่งที่กินแล้วสัตว์เกิดประโยชน์ต่อร่างกายสัตว์ ช่วยในการสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ให้พลังงาน และช่วยควบคุมให้กระบวนการต่างๆ ในร่างกายดำเนินไปอย่างปกติ อาหารจึงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้สัตว์สามารถดำรงชีวิต มีการเจริญเติบโต และสืบพันธุ์ ได้อย่างปกติ

อาหารมีทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และอาหารที่มีการแปรรูปขึ้น อาหารที่เกิดจากธรรมชาติเป็นได้ทั้งพืชและสัตว์ ทั้งที่มีชีวิต และที่ตายแล้ว มีขนาดตั้งแต่เล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มแบคทีเรีย โปรโตซัว กลุ่มแพลงก์ตอน กุ้ง หอย ปู ปลา  และจากการแปรรูปขึ้นจากพืช หรือสัตว์ เพื่อเพิ่มผลผลิตของสัตว์น้ำให้สูงขึ้น

ซึ่งสารอาหารที่มีจะต้องเป็นประโยชน์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเจริญเติบโต พร้อมทั้งย่นระยะเวลาการเลี้ยงสัตว์น้ำให้สั้นลง หากสัตว์น้ำอยู่ในสภาวะขาดอาหาร ก็อาจจะส่งผลให้สัตว์น้ำชนิดนั้นมีความต้านทานโรคต่ำ ดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของอาหาร และต้นทุน ให้เหมาะสมต่อการผลิตของเกษตรกร  เพื่อให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบผลสำเร็จ

1.กุ้งก้ามกราม
กุ้งก้ามกราม

ทีมงาน นิตยสารสัตว์น้ำ จึงขอนำผู้อ่านไปพบกับ คุณประจวบ สระขบแก้ว เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมโดยใช้อาหารกุ้งของ บริษัท กรุ๊ฟเน็ต เม็ทดิชิน จำกัด ซึ่งคุณประจวบได้เปิดเผยว่า ได้ทำการเลี้ยงกุ้งมานานกว่า 5 ปีแล้ว ซึ่งก่อนจะหันมาเลี้ยงกุ้งได้เคยทำงานรับจ้างขุดดิน และจากการแนะนำของเกษตรกรท่านอื่นที่เลี้ยงกุ้ง ทำให้คุณประจวบหันมา เลี้ยงกุ้งขาว แวนาไมร่วมกับ กุ้งก้ามกราม เป็นอาชีพจนถึงปัจจุบัน

3.คุณประจวบ-สระขบแก้ว-เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง-จ.นครปฐม
3.คุณประจวบ-สระขบแก้ว-เกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้งขาว -จ.นครปฐม
เลี้ยงกุ้งขาว แวนาไม+ กุ้งก้ามกราม 60 วัน โตไว ได้ไซส์ตามตลาดต้องการ
เลี้ยงกุ้งขาว แวนาไม+ กุ้งก้ามกราม 60 วัน โตไว ได้ไซส์ตามตลาดต้องการ
กุ้งก้ามกราม
กุ้งก้ามกราม

การจับกุ้งขาวแวนาไมและ กุ้งก้ามกราม

ก่อนจะทำการปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงในบ่อ คุณประจวบได้เตรียมบ่อโดยใส่ปูนมาร์ลในอัตรา 2 ตัน/บ่อ 5 ไร่ ใส่แคลเซียม 1 ตัน แล้วตากบ่อประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นจะสูบน้ำจากคลองเข้าบ่อเพื่อเตรียมน้ำสำหรับเลี้ยงกุ้ง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่คุณประจวบใช้ในการเลี้ยงกุ้ง โดยเฉพาะเมื่อพักน้ำแล้วจึงปล่อยกุ้งเพื่อลงเลี้ยงในบ่อในระยะเวลา 60 วัน

หลังจากนั้นก็จะจับกุ้ง ซึ่งกุ้งขาวแวนาไมจะได้ไซส์

โฆษณา
AP Chemical Thailand
  • 70 ตัว/กิโลกรัม,
  • 80 ตัว/กิโลกรัม และ
  • 90 ตัว/กิโลกรัม

ในขณะที่ กุ้งก้ามกราม จะได้ไซส์

  • 15 ตัว/กิโลกรัม,
  • 17 ตัว/กิโลกรัม และ
  • 20 ตัว/กิโลกรัมตามลำดับ
4.บ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมและกุ้งก้ามกราม
4.บ่อ เลี้ยงกุ้งขาว แวนาไมและ กุ้งก้ามกราม

สภาพพื้นที่ เลี้ยงกุ้งขาว แวนาไมและกุ้งก้ามกราม

คุณประจวบเปิดเผยว่าตนได้เลี้ยงกุ้งมาเป็นเวลา 4-5 ปีแล้ว โดยมีพื้นที่บ่อทั้งหมด 100 ไร่ ซึ่งในแต่ละบ่อจะมีขนาด 5 ไร่ จำนวน 15 บ่อ แต่ละบ่อ เลี้ยงกุ้งขาว แวนาไมร่วมกับกุ้งก้ามกรามโดยซื้อลูกพันธุ์กุ้งทั้ง 2 ชนิด มาจาก บริษัท กรุ๊ฟเน็ต เม็ทดิชิน จำกัด ปล่อยกุ้งขาวแวนาไม P13 ในอัตรา 200,000 ตัว/บ่อ และปล่อยกุ้งก้ามกรามในอัตรา 150 กิโลกรัม/บ่อ โดยจะปล่อยในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน และจะจับกุ้งเมื่อมีอายุ 60 วัน

5.การให้อาหารกุ้ง
5.การให้อาหารกุ้ง

การให้อาหารกุ้ง

ในการเลี้ยงกุ้งจะให้อาหารในช่วงเช้าเพียงช่วงเวลาเดียว ตั้งแต่กุ้งไซส์เล็กไปจนถึงกุ้งที่มีไซส์ใหญ่ กุ้งไซส์เล็กจะให้อาหารในปริมาณ 1 กิโลกรัม/ลูกกุ้ง 100,000 ตัว โดยจะไล่ตามปริมาณอาหารที่กุ้งกินหมด และจะทำการเช็คอาหารที่หว่านอยู่ตลอด เมื่อลูกกุ้งกินอาหารหมดก็จะเพิ่มอาหารไปเรื่อยๆ ซึ่งขึ้นอยู่ว่ากุ้งจะกินอาหารเก่ง หรือไม่เก่ง และจะเพิ่มปริมาณอาหารไปจนถึงปริมาณ 70 หรือ 100 กิโลกรัม/กุ้ง 100,000 ตัว ซึ่งจากการให้อาหารไม่ทำให้เกิดปัญหาของน้ำระหว่างการเลี้ยงกุ้ง

2.อาหารกุ้งจาก-บ.กรุ๊ฟเน็ตฯ
2.อาหารกุ้งจาก-บ.กรุ๊ฟเน็ตฯ

กระบวนการผลิตอาหารกุ้ง

“บริษัท กรุ๊ฟเน็ต เม็ทดิชิน จำกัด” ตั้งอยู่ที่ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครโดยมีคุณเจริญชัย สวัสดี เป็นกรรมการผู้จัดการ เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท (ปัจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท) ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ และปัจจุบันได้มีการขยายพื้นที่การผลิต พร้อมทั้งไลน์การผลิตอาหารกุ้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

บริษัท กรุ๊ฟเน็ต เม็ทดิชิน จำกัด ดำเนินกิจการผลิตอาหารกุ้ง รวมทั้งกำลังจะเปิดในส่วนของการผลิตอาหารปลา โดยเริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบที่สด ใหม่ และได้มาตรฐานตามคุณภาพ ไม่มีสิ่งปลอมปน โดยมีการตรวจสอบทุกขั้นตอน เมื่อได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็จะเริ่มต้นกระบวนการผลิต

โดยมีการตรวจสอบตั้งแต่เริ่มนำวัตถุดิบเข้าเครื่องการผลิต การบดละเอียด การผสมเป็นเนื้อเดียวกัน การนวดวัตถุดิบ โดยใช้ไอน้ำ การอัดเม็ดอาหาร ให้ดูสี ขนาด ความหนาแน่นของเม็ดอาหาร การอบนึ่ง การดูฝุ่นละอองขนาดเล็ก การร่อนผ่านตะแกรงเก็บไว้ในถังรอการบรรจุ เมื่อบรรจุให้ผ่านน้ำหนักมาตรฐาน เก็บตัวอย่างทุกขั้นตอน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

แล้วนำไปวิเคราะห์ทางเคมี ทางชีวภาพ และทางกายภาพ รวมถึงการขนส่ง และยังมีการสุ่มตัวอย่างจากฟาร์มลูกค้าด้วย เพื่อนำกลับมาทดสอบอยู่เรื่อยๆ เพื่อป้องกันการผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจในอาหารของบริษัท กับคำขวัญของบริษัทฯ ที่ว่า “ผู้บริโภคปลอดภัย มั่นใจในคุณภาพ”

6.การจับกุ้ง
6.การจับกุ้ง
7.ใช้อาหารของ-บ.กรุ๊ฟเน็ตฯ-ผลผลิตที่ได้ไม่เคยต่ำกว่า-800-กิโลกรัม
7.ใช้อาหารของ-บ.กรุ๊ฟเน็ตฯ-ผลผลิตที่ได้ไม่เคยต่ำกว่า-800-กิโลกรัม

ความประทับใจในผลิตภัณฑ์ บ.กรุ๊ฟเน็ตฯ

คุณประจวบมีความประทับใจว่าตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ใช้อาหารของบริษัท กรุ๊ฟเน็ตฯ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำระหว่างการเลี้ยงกุ้งเลย ซึ่งไม่เคยเปลี่ยนไปใช้อาหารยี่ห้ออื่น ผลผลิตที่ได้ก็ดี มีความคุ้มค่า ซึ่งตั้งแต่ใช้อาหาร ผลผลิตที่ได้ไม่เคยต่ำกว่า 800 กิโลกรัม/กุ้ง 100,000 ตัว

ซึ่งทางฟาร์มก็เคยแนะนำให้เกษตรกรท่านอื่นหันมาใช้อาหารของบริษัท กรุ๊ฟเน็ตฯ เหมือนกัน รวมทั้งเราก็ได้ใช้ลูกพันธุ์จากบริษัท กรุ๊ฟเน็ตฯ เนื่องจากกุ้งที่ได้มีการเจริญเติบโตดี อัตรารอดสูง และเลี้ยงในระยะเวลาเพียง 60 วัน สามารถจับกุ้งขายได้เลย

หากสนใจผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท กรุ๊ฟเน็ต เม็ทดิชิน จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 99/13 ม.1 ซอยม่วงสุกล 2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 034-832-064-6, 034-466-179, โทรสาร 034-466-180