เกษตรกรยุคใหม่ นำ สมุนไพร ก้าวไกลสู่ เกษตรอินทรีย์

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เกษตรกรยุคใหม่ นำ สมุนไพร ก้าวไกลสู่เกษตรอินทรีย์

1.เกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ-บ.เกษตรเคมีภัณฑ์-จก.-ใน-จ.ตราด
1.เกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ-บ.เกษตรเคมีภัณฑ์-จก.-ใน-จ.ตราด

การใช้สมุนไพรป้องกันและรักษาโรคต่างๆ

จากการตรวจพบสารตกค้างในผลผลิตสัตว์น้ำในปัจจุบัน จนส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายและการส่งออกนั้น ทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการต้องมองหาทางออกของปัญหาดังกล่าว หนึ่งในทางออก คือ การนำสมุนไพรมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคต่างๆ แทนการใช้สารเคมี รวมถึงยาปฏิชีวนะ บริษัท เกษตรเคมีภัณฑ์ จำกัด คือ หนึ่งในผู้ประกอบการด้านธุรกิจสัตว์น้ำ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น และได้คิดค้นวิธีการนำสมุนไพรมาใช้อย่างได้ผล

บริษัท เกษตรเคมีภัณฑ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2556 โดย นายบริรักษ์ธนา บุญลือพันธ์ภากร จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศศม. พัฒนาสังคม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและผลิตสินค้าในแนวอินทรีย์ชีวภาพเพื่อคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน และที่สำคัญอยากเห็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญต่อการส่งออกของประเทศไทยประสบความสำเร็จในอาชีพ

2.บ่อเลี้ยงกุ้งที่ใช้สารปรับสภาพดิน-สูตรปรับสภาพน้ำ-ไดนามิก-พลัส
2.บ่อเลี้ยงกุ้งที่ใช้สารปรับสภาพดิน-สูตรปรับสภาพน้ำ-ไดนามิก-พลัส

การเพาะเลี้ยงกุ้ง

สัตว์น้ำ ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ สร้างรายได้ให้กับประเทศ และผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก การประกอบธุรกิจด้านสัตว์น้ำในมุมมองของบริษัท เกษตรเคมีภัณฑ์ จำกัด คิดว่ายังไปได้อีกไกล เพียงแต่ทำอย่างไรถึงจะช่วยพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สภาพเศรษฐกิจตอนนี้ ไม่ว่าผู้ปลูกข้าว ทำสวน ทำไร่ เจอกับปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ ผลผลิตออกมามากจนล้นตลาด สุดท้ายเกษตรกรเหล่านี้ต้องหันมาเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เพราะใช้พื้นที่น้อย แต่มีรายได้พอๆ กับพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวน ทำไร่ ในปริมาณหลายไร่ ในไม่ช้านี้จะมีผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทย จึงเห็นได้ว่าการทำธุรกิจด้านสัตว์น้ำยังไปได้อีกไกล

จากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาว และกุ้งก้ามกราม มาเป็นเวลายาวนาน จึงทำให้รู้ว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไร ที่ผู้เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ต้องการ จึงได้คิดค้นและหาแนวทางผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา อย่างตรงปัญหา และชัดเจน ยิ่งปัญหาการส่งออกในตอนนี้เกี่ยวกับสารตกค้าง การเกิดโรคขี้ขาวระบาดอย่างหนักในบางพื้นที่ เมื่อใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันและรักษาในปริมาณที่มากเกินไป ก็จะเกิดปัญหาการดื้อยาของเชื้อโรค และมีสารตกค้างได้ กลายเป็นปัญหาระยะยาวในอนาคต ไม่เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพระยะยาว ทางบริษัท เกษตรเคมีภัณฑ์ จำกัด จึงเล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาใช้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยมุ่งเน้นไปทางอินทรีย์ชีวภาพ และสมุนไพรไทย สินค้าทุกชนิดของบริษัทผลิตจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าชัดเจน

3.สารปรับสภาพดิน-สูตรปรับสภาพน้ำ-ไดนามิก-พลัส
3.สารปรับสภาพดิน-สูตรปรับสภาพน้ำ-ไดนามิก-พลัส

ผลิตภัณฑ์จาก บ.เกษตรเคมีภัณฑ์ จก. ที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน

1.สารปรับปรุงดิน สูตรปรับสภาพน้ำ ไดนามิกพลัส

2.สารปรับสภาพน้ำไดนามิกพลัส

สารปรับปรุงดิน-ตรา-ไอยเรศ
สารปรับปรุงดิน-ตรา-ไอยเรศ
ไต้ฟู-I
ไต้ฟู-I

3.สารปรับปรุงดิน ตรา ไอยเรศ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

4.ไต้ฟู I สมุนไพรเข้มข้น 100 %

ไต้ฟู-II
ไต้ฟู-II
ไต้ฟู-III
ไต้ฟู-III

5.ไต้ฟู II กรดอินทรีย์ผสมสารสกัดสมุนไพร

6.ไต้ฟู III วัคซีน D กลูโคซามีน

4.กระชายดำ
4.กระชายดำ
ไพล
ไพล
ใบกระเพรา
ใบกระเพรา
ใบฝรั่ง
ใบฝรั่ง
เปลือกมังคุด
เปลือกมังคุด

การป้องกันกำจัดโรคระบาด

การประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในปัจจุบัน เช่น การเลี้ยงกุ้ง จะพบปัญหากันมากในเรื่องของการที่เลี้ยงกุ้งไม่โต กุ้งไม่ลอกคราบ กุ้งไม่แข็งแรง กุ้งเกิดโรคต่างๆ และมีกุ้งตายทุกวัน ผลผลิตตกต่ำ ไม่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ตัวเล็ก ผิวไม่สวย มีกลิ่นโคลน ขายไม่ได้ราคา ทำให้ขาดทุน และยังใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนแต่ก่อให้เกิดปัญหาการดื้อยา ปัญหาสารพิษตกค้างตามมา ด้วยปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จึงทำให้มีการคิดค้นและวิจัยทดลองจากงานวิจัยจากสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเน้นที่สมุนไพรไทย ที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อรา จนประสบความสำเร็จ และได้ผลิตสินค้าออกมาสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างตรงความต้องการ

5.ตัวอย่างไต้ฟู
5.ตัวอย่างไต้ฟู

การวางแผนการตลาด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

บริษัทได้วางแผนการตลาดเพื่อช่วยแก้ปัญหาจากการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะที่ส่งผลกระทบในระยะยาว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจนถึงขั้นมีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน และเกินความสามารถ ในการควบคุมตามแหล่งน้ำธรรมชาติ จึงตระหนักว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยวิธีการเดิมๆ ไม่สามารถทำได้อีกต่อไป จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา แบบอินทรีย์ หรือแบบอิงธรรมชาติ และในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการพัฒนาการเลี้ยงเพื่อการส่งออก ลูกค้าทั่วไปที่สนใจจะแก้ปัญหาการดื้อยา การตกค้างของสารพิษในเนื้อกุ้ง กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ต้องการความมั่นคงในอาชีพระยะยาว ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทได้คิดค้นและผลิตขึ้น นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรแล้ว ยังช่วยให้ผู้บริโภคได้บริโภคสัตว์น้ำที่ปลอดภัยด้วยเช่นกัน

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธันย์ธิชา ภิวัฒกุลวรุตม์ โทรศัพท์ 082-459-3989